ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „СИ ВИ СИ“ EООД

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договор между „Си Ви Си” EООД, наричан по- долу ОПЕРАТОР, и неговите крайни потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на пощенски услуги. Общите условия са публикувани на интернет страницата на дружеството www.cvc.bg.

2. Тези Общи условия се предоставят на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и са неразделна част от индивидуалния договор сключен между тях, ако е сключен такъв. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическо лице, тези Общи условия го обвързват само ако са му/й/ са били предоставени и той/тя се е съгласил/а с тях, като съгласието се удостоверява с негов/нейн подпис. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предаде подписан от него екземпляр от Общите условия на ПОТРЕБИТЕЛЯ – физическо лице.

3. Крайните потребители на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица. Те могат да се запознаят с настоящите Общи условия:
3.1 В офисите на ОПЕРАТОРА, където Общите условия са поставени на видно и достъпно място;
3.2 На уеб страница на ОПЕРАТОРА в интернет с адрес www.cvc.bg, където са публикувани в електронен вариант.
3.3. При ОПЕРАТОРА по време на приемане или предаване на пратка.

4. Страните по договора могат да договарят допълнителни условия по всички предлагани услуги, за което ще се сключва индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия, които са различни от записани в настоящите ОУ, индивидуално договорените отношения имат водеща роля.
5. С подписът си върху документите, които се попълват и предоставят при приемането на пратките, Потребителите приемат, че са запознати и се съгласяват със съдържанието на тези документи. Позволява се използването на електронен подпис в отношенията помежду си и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен. За подписана се счита изготвена пратка през мобилното приложение.

6. За неуговорените в тези ОУ условия, както и при тълкуването на съдържащите се в тях понятия, се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ II
Обхват и характеристики на услугите

7. Общите условия се прилагат за куриерските услуги от обхвата на
неуниверсалната пощенска услуга, предоставяни от ОПЕРАТОРА на територията на Република България чрез офисна мрежа, включваща стационарни пощенски офиси, мобилни пощенски офиси, пощенски агентства или изнесени пощенски гишета, наричани за кратко „офиси”, разменни сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.

8. Куриерските услуги от обхвата на неуниверсалната пощенска услуга са описани в Тарифата за куриерски услуги на “Си Ви Си” EООД (Тарифата), която представлява неразделна част от тези Общи условия. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез изградената си мрежа следните куриерски услуги:
8.1. Пакетна пратка с тегло до 31.5 кг на територията на Република България;

9. Допълнителните услуги, които ОПЕРАТОРЪТ предоставя са описание в Тарифата, която е неизменна част от настоящите общи условия.
10. Наложен платеж за стоки до левовата равностойност на 5000 /пет хиляди/ евро или тяхната равностойност в друга валута.
11. Предлаганите услуги са описани в Тарифата, която е неразделна част от тези Общи Условия.

РАЗДЕЛ III
Условия за достъп

12. „Си Ви Си“ EООД гарантира равнопоставен достъп на потребителите до
предоставяните услуги, описани в раздел II от Общите Условия.

13. Договорът за куриерска услуга е две части – товарителницата и тези ОУ и се счита за сключен с приемането на пратката от Подателя. Товарителницата e документ с уникален номер попълнен по образец на ОПЕРАТОРА и указания на ПОТРЕБИТЕЛЯ на хартия или в електронен формат в електронната система на ОПЕРАТОРА, номера на който трябва да бъде поставен върху пратката. Пратките се приемат от адрес на Подателя или в офисите на ОПЕРАТОРА на територията на цялата страна, в рамките на определеното работно време. Копие на товарителницата в електронен формат се съхранява от ОПЕРАТОРА и удостоверява сключването на договора и услугите, предоставяни по него.

14. Договорът за извършване на неуниверсална пощенска услуга се счита за изпълнен:
14.1 С доставката на пратката, удостоверено с подписа на получателя на
определеното за целта поле в товарителницата или Куриерския опис за разнос на пратки;
14.2 С връщането към подателите на недоставени пратки, удостоверени с негов подпис;
14.3 С унищожаването на пощенската пратка по реда на т. 37 от настоящите ОУ.

РАЗДЕЛ IV
Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

15. При сключването на договора за куриерска услуга ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
предоставят на ОПЕРАТОРА лични данни – трите имена, точен адрес, телефонен номер. Чрез подписа си върху товарителницата, ПОТРЕБИТЕЛЯ дава съгласието си тези данни да бъдат използвани и обработвани от ОПЕРАТОРА за изпълнението на куриерската услуга. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спазва изискванията на Закона за защита на личните данни при обработката и ползването на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ да предостави необходимите за изпълнението на услугата лични данни, ОПЕРАТОРЪТ не приема пратката за доставка.

16. ОПЕРАТОРЪТ предприема мерки и действия за опазване на пощенските пратки, гарантира защита на личните данни и съдействa за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа.

17. С цел повишаване и гарантиране качеството на предлаганите услуги, телефонните разговори, провеждани между ОПЕРАТОРА и  ОТРЕБИТЕЛИТЕ, могат да бъдат записвани.

РАЗДЕЛ V
Начини на заплащане

18. ОПЕРАТОРЪТ образува цените на пощенските услуги, които предоставя в съответствие с търсенето и предлагането, като ги предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила.

19. Всички цени на услугите се включват в Тарифата, която е:
19.1 Поставена на видно и достъпно място във всеки офис
19.2 Публикация на електронната страница www.cvc.bg.
19.3 При въвеждане на промени в приложимите цени ОПЕРАТОРЪТ уведомява Комисия за регулиране на съобщенията в срок от 10 дни преди влизането на новата ценова тарифа в сила и я публикува на електронната си страница в Интернет.
19.4 Пратки, които са едновременно обемни и леки, се таксуват на обемни килограми при съотношение: 1 кубически метър = 166 кг. Пратките се таксуват по повисокото между реалното и обемното тегло.

20. Цените на куриерските услуги се заплащат в брой или по банков път, като заплащането може да става в определени срокове, по договаряне с ОПЕРАТОРА.

21. Пощенските услуги могат да се заплащат и в срокове, определени съгласно сключените индивидуални договори по т.2 от тези Общи условия.

22. Цените, посочени в индивидуалния договор по т.2 не могат да бъдат по-високи от цените по т.19.

РАЗДЕЛ VI
Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

23. Куриерски пратки се приемат и се доставят на адреси, посочени в товарителницата от ПОТРЕБИТЕЛЯ – подател или получател, както и в стационарните офиси на ОПЕРАТОРА на територията на цялата страна, в рамките на определено от ОПЕРАТОРА работно време.

24. Работното време включва всички работни дни и се определя от ОПЕРАТОРА. Поставя се на видно и достъпно за всички ПОТРЕБИТЕЛИ място в офисите, както и на електронната страница www.cvc.bg.

25. Условия за приемане на пратки:
25.1. Диапазони за приемане на заявки с цел посещение на куриер на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес могат да бъдат различни в зависимост от разположението на населеното място. Обслужването на населените места се извършва съгласно графици, а информацията е налична в Интернет, на адрес www.cvc.bg.
25.2. За население места с офис на ОПЕРАТОРА, заявките се обслужват в рамките на работни ден. За места без наличен офис – съгласно графика за посещение на съответното населено място.
25.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема ангажимент пратката да бъде готова за предаване на куриер към момента на посещението му. Времето за изчакване на адрес е не повече от 10 мин. При невъзможност пратката да бъде предадена на ОПЕРАТОРА, заявката се анулира и ОПЕРАТОРЪТ има възможност да откаже обслужването на нова заявка в рамките на същият ден.

26. ОПЕРАТОРЪТ определя задължителните изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на куриерските пратки. За куриерски пратки, максимално тегло на един пакет – 31.5 кг., максимална дължина 3 метра.

27. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди. ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже пратки с неподходяща опаковка, която може да застраши съдържанието на пратката или целостта на другите пратки, транспортирани от ОПЕРАТОРА.

28. ОПЕРАТОРЪТ предлага опаковки от различен вид – полиетиленови разградими пликове формат А2, А3, А4 и С5, картонени пликове за документи, кашони от различен вид, кутии за транспортиране на вино, стреч фолио и бабъл фолио. Гореизброените се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ след изрично поискване от негова страна и заплащане на съответната цена, обявена в Тарифата на ОПЕРАТОРА.

29. Всички пратки подлежат на контролно измерване на декларираното тегло и обявените размери. При установена разлика, между декларираните и контролно измерените параметри на пратката, ОПЕРАТОРЪТ има право да удължи срока за доставянето й с един работен ден, поради необходимостта от допълнителна обработка и претарифиране, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи цена за услугата, която съответства на реално установеното тарифно тегло на пратката съгласно действащата Тарифа на ОПЕРАТОРА.

30. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на ОПЕРАТОРА. С подписа си върху нея, Подателят:
– потвърждава вписаните данни;
– предоставя лични данни и дава съгласието си за обработването им, необходимо за изпълнение на сключения договор за куриерска услуга, по който е страна;
– поема пълна отговорност, ако данните са неточни или неверни;
– потвърждава съгласие за преопаковане, доопаковане, контролно замерване за определяне на тарифното тегло и при установени несъответствия претарифиране на пратките
– приема, че познава тези ОУ и те са част от договора за куриерска услуга.

31. Доставката на пратки се извършва до адрес на клиента или офис на
ОПЕРАТОРА. Не се доставят пратки до пощенска кутия.

32. Куриерските пратки се доставят на лицето, посочено като получател, на неговродител или законен настойник, ако е малолетно, или на упълномощено от получателя или законния му представител лице, като получателят следва да потвърди писмено получаването. При доставка ОПЕРАТОРЪТ дава възможност на получателя да сравни съдържанието на пратката, ако е констатирано нарушение на целостта на опаковката.
При несъответствие със съдържанието се съставя протокол, който се подписва от получателят и съответния служител на ОПЕРАТОРА.

33. При невъзможност да се достави пратката на посочения получател, поради грешен адрес или получателят не желае да приеме пратката в рамките на 5 дни от пристигането й на адреса, посочен в съпътстващия документ, ОПЕРАТОРЪТ следва да уведоми подателя. ОПЕРАТОРЪТ връща пратката, използвайки собствените си услуги, като подателят следва да заплати разноските за връщането. Ако подателят не желае да
получи пратката, тя се съхранява в срок от 15 дни, след което се   нищожава, като всички разходи по унищожаването са за сметка на подателя. ОПЕРАТОРЪТ съставя констативен протокол за унищожаването.

34. ОПЕРАТОРЪТ се ангажира с доставка на всяка куриерска пратка в сроковете, обявени в актуалната Тарифа, в случай че посочените от Подателя данни в товарителницата име, адрес и телефон на Получателя са пълни и верни. Сроковете на доставка са:
– за населените места с офис на ОПЕРАТОРА – един работен ден;
– за населени без офис на ОПЕРАТОРА – съгласно график за обслужване или до 3 дни, ако населеното място не е включено в график.
– Срокът, в който получателят получава сумата на наложения платеж е до 3 дни от датата на предаването й от платеца на ОПЕРАТОРА.

35. В случаите когато ОПЕРАТОРЪТ трябва да изпрати известие относно
доставката на пратка към получател или подател, това може да бъде направено по един от следните начини:
35.1 Чрез SMS на мобилен телефон на подателя или получателя, посочен от подателя при изпращане на праткaта или уточнен като начин на кореспонденция.
35.2 Чрез писмо по електронна поща, адресът на която e посочен от подателя при изпращане на пратката или уточнен като начин на кореспонденция.
35.3 С телефонен разговор към телефон на подателя или получателя, посочен от подателя при изпращане на праткaта или уточнен като начин на кореспонденция.
35.4 Чрез добавяне на информацията в системата за управление на пратките на ОПЕРАТОРА, за която получателите/подателите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.

36. Куриерски пратки, адресирани “до поискване”, се доставят на получателите в офис на ОПЕРАТОРА, на следващия работен ден от подаването на пратката, срещу документ за самоличност.

37. Пратка се пренасочва към нов адрес след писмено разпореждане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ /подател или получател/, като същата се счита за заявена нова услуга и подлежи на отделно заплащане. За отделното заплащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ се уведомява предварително, като с писменото разпореждане той дава съгласието си както за пренасочването на пратката, така и за допълнителното заплащане.

38. Недоставени и непотърсени в срок пратки (до 15дни от първият неуспешен опит за доставка), които не могат да бъдат доставени поради това, че получателите отказват да ги получат или да заплатят сумата на наложения платеж; отсъстват от посочения адрес или са починали; посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връща към подателя за негова сметка. Ако той откаже да я получи в рамките на 15 дневен срок, то същата става собственост на ОПЕРАТОРА, който има правото, в качеството си на собственик, да я продаде на търг или унищожи.

39. Унищожаването на куриерските пратки по т.38 се извършва с протокол от комисия, съставена от трима служителя на ОПЕРАТОРА, по един от следните начини:
39.1 Документалните пратки се нарязват ръчно или чрез специализирани машини за нарязване на хартия;
39.2 Предмети в пратки, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите след приспадане на разходите по продажбата, остават в полза на ОПЕРАТОРА;
39.3 Предмети, непродадени след търга по т.39.2, се унищожават по подходящ начин.

40. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ допълнителна услуга „Обявена стойност“, при която ОПЕРАТОРЪТ поема задължение да обезщети ПОТРЕБИТЕЛЯ за загуба или повреди на пратката по време на транспортирането до размера на обявената стойност.

41. За пратки съдържащи мобилни апарати и/или преносими компютри може да се прилага услугата „Обявена стойност“ , като задължително условие е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да разполага с идентификационните номера на мобилните телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри и декларира същите. Когато съдържанието на пратката е друга техника, ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото по своя преценка да иска предоставяне на фабрични или други идентификационни данни.

42. Услугата „Обявена стойност“ не се предлага за пратки, съдържащи:
употребявани вещи и стоки, освен тези в гаранция; пари, кредитни карти, ценни книжа, ваучери, купони; документи, планове, проекти, чертежи; компютърни, аудио, видео записи и информация, софтуер; произведения на изкуството, изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, както и всякакви превозни средства, освен велосипеди опаковани във фабрично опаковка;

43. При услугата „Обявена стойност“ ОПЕРАТОРЪТ обезщетява ПОТРЕБИТЕЛЯ до действителния размер на преките загуби или вреди, причинени на пратка към деня на тяхното възникване, но не повече от размера на обявената стойност. Не се покриват непреки щети или пропуснати ползи.

44. При частично увредени пратки с „Обявена стойност“, ОПЕРАТОРЪТ покрива разходите за отстраняването на увреждането (извършения ремонт) на базата на представена фактура или друг документ, удостоверяващ извършването на разхода.

45. Допълнителна цена по услугата „Обявена стойност“ е посочено в Тарифата на ОПЕРАТОРА.

46. Обезщетение не се изплаща в случаите, когато премълчано или неточно обявено от ПОТРЕБИТЕЛЯ (подател или получател) обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на увреждащото събитие и/или щетата.

РАЗДЕЛ VII
Права и задължения на потребителите и на пощенския оператор

47. Потребителите има следните права и задължения:
47.1 да изискват сключването на договор за ползване на всички пощенски услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;
47.2 Да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от ОПЕРАТОРА услуги;
47.3. Да получат услугата съгласно настоящите Общи Условия;
47.4. Да използват възможността за предоставяне на преференции при сключване на индивидуално договори с ОПЕРАТОРА;
47.5. Да отправят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка и при неспазен срок за изплащане на наложения платеж, както и да получат обезщетение при основателни рекламации в размерите, определени в ОУ на ОПЕРАТОРА; да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в едномесечен срок от датата на подаването им;
47.6. Да се разпореждат с пратките и да получат обратно пратка, при отказ от страна на Получателя. В такъв случай пратката ще бъде съхранявана за период до 15 дни. Тази точка се прилага за всички видове пратки с тегло до 31.5кг.
47.7. Да оттеглят подадена към ОПЕРАТОРА заявка.
47.8 да получат обезщетение при нанесени от ОПЕРАТОРА вреди по реда на Раздел IX;
47.9 Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията

48. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават:
48.1 Да не поставя в Пратката предмети и вещества забранени от Закона и от Закона за пощенските услуги (чл. 90 от Закона за пощенските услуги);
48.2. Да предоставят пълна и вярна информация за подателя, получателя и съдържанието на пратката за целите на попълването на товарителницата и съгласно изискванията на тези ОУ;
48.3 Да заплатят стойността на извършената услуга (включително на
допълнителните услуги към нея), съгласно обявеното в Тарифата на ОПЕРАТОРА или договорено възнаграждение в индивидуален договор;
48.4 Да подготвят пратката по такъв начин, че нейното съдържание, тегло, размери, форма, опаковка и вид да отговарят на изискванията на настоящите ОУ и да не могат да причинят нарушаване целостта, съдържанието или вида на другите пратки, транспортирани от ОПЕРАТОРА;
48.5 Да обезщетят ОПЕРАТОРА за вредите, причинени от подадени от тях пратки, на имущество/служители на ОПЕРАТОРА, или на други пратки, транспортирани от ОПЕРАТОРА, по причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯ отговаря, съобразно настоящите ОУ и действащата нормативна уредба. Отговорността е в размер на понесените от
ОПЕРАТОРА вреди, а при нанесени щети на други пратки – в размер на изплатените от ОПЕРАТОРА обезщетения;
48.6. Да удостоверяват самоличността си с лична карта или шофьорска книжка;
48.7 Потребител, който е направил регистрация на Интернет страницата на ОПЕРАТОРА за ползване на електронната му система (e-cvc), е информиран и приема, че ОПЕРАТОРЪТ има право да изпраща съобщения и електронна поща на своите клиенти за целите на директния маркетинг и за реклама на собствени услуги.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да изрази несъгласие, като изпрати имейл на [email protected].

49. ОПЕРАТОРЪТ има право:
49.1. да изисква пратката да бъде в подходящ вид и опаковка за транспортиране, съгласно настоящите ОУ;
49.2. да не приема пратки, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия и застрашават целостта и съдържанието на други пратки;
49.3. да доопакова и/или преопакова пратки с цел запазване на съдържанието им, както и да извършва контролни замервания на пратките и да извършва претарифиране при установяване на несъответствия поради невярно деклариране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или поради друга причина, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря. Ако допълнително опаковане или преопаковане на пратка се налага поради недостатъчна или неподходяща опаковка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същата е за сметка на платеца на куриерската услуга;
49.4 да получи в срок обявеното в актуалната Тарифа или договорено в
индивидуален договор възнаграждение за предоставяне на съответните услуги;
49.5 да откаже да приеме пратка, която не отговаря на условията за максимално тегло и максимални размери, посочени в настоящите Общи      условия;
49.6 да организира изпълнението на услугите по начин и със средства по свое усмотрение, включително да използва други куриерски и логистични компании;
49.7 да получи обезщетение от Потребителите за причинени от тях или техните пратки щети на ОПЕРАТОРА или на други пратки, транспортирани от ОПЕРАТОРА;
49.8. да състави констативен протокол при установена повреда на пратката в момента на доставката ѝ;
49.9 да промени едностранно обичайните срокове за разнос, при очакван увеличен обем от пратки, при условие, че е извършил уведомление 3 (три) работни дни предварително. За надлежно уведомяване се счита публикуване на съобщение на уеб сайта на ОПЕРАТОРА: www.cvc.bg

50. ОПЕРАТОРЪТ приема следните задължения:
50.1. да предостави на всички Потребители достъп до услугата при условия на равнопоставеност;
50.2 да постави в офисите на видно място Общите Условия и Тарифата, както и при поискване да го покаже на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
50.3 да следи спазването на посочените параметри по услугите;
50.4. да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
50.5. да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, като по искане на потребителите предоставя справки за условията и реда за ползване на услугите;
50.6 да разглежда и взема становища по молби, жалби и предложения от потребителите в едномесечен срок от датата на подаването им;
50.7. съгласно Общи Условия да обезщети Потребителите за понесени от тях щети съгласно Раздел IX;
50.8. да изразява позиция по рекламации, жалби, молби, в това число и предложения от страна на Потребителите. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби м предложения, причините и основателността им, и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
50.9 да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

РАЗДЕЛ VIII
Забранени за пренасяне предмети и вещества

51. ОПЕРАТОРЪТ, съгласно изискванията на чл.90 и чл.91 от Закона за
пощенските услуги забранява поставянето във вътрешни пощенски пратки на предмети и вещества:
51.1 наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
51.2 оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
51.3 противоречащи на нравствените норми предмети;
51.4 предмети и вещества, които според своето естество или опаковка,
представляват опасност за живота или здравето на служителите на ОПЕРАТОРА или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
51.5 религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
51.6 движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
51.7 акцизни стоки и отпадъци от тютюн чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
51.8 в пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети;
51.9 Не се приемат пощенски пратки, които съдържат животни или нетрайни биологични вещества, включително диагностични образци, ако опаковката им не отговаря на изискванията, предвидени в нормативната уредба на Република България.
51.10 При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в Пратките ОПЕРАТОРЪТ при приемането им изисква от Подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на Подателя Пратката не се приема.
51.11. Когато има достатъчно основание да се счита, че приета Пратка съдържа забранени предмети или вещества, ОПЕРАТОРЪТ изисква от Подателя или Получателя писмено съгласие за отварянето ѝ. При отказ или при липса на отговор ОПЕРАТОРЪТ уведомява прокуратурата.

РАЗДЕЛ IX
Процедури за рекламации и обезщетения

52. Потребителите имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване на срока за доставка от страна на ОПЕРАТОРА.

53. За счетените за основателни рекламации, размерът на обезщетенията за пратки с обявена стойност възлизат на следните суми:
53.1 за изцяло или частично повредена пратка – обезщетение в размер на сума, пропорционална на обявената стойност в зависимост от размера на повредата, както следва:
За пратки с установено, чрез протокол увреждане:
от 1% до 25% – обезщетението е в размер на 25% от обявената стойност.
от 25.1% до 50% – обезщетението е в размер на 50% от обявената стойност.
от 50.1% до 100% – обезщетението е в размер на 100% от обявената стойност.
За нарушена и/или увредена търговска опаковка, без увреждане на съдържанието – обезщетението е в размер на 15% от обявената стойност.
53.2 за загубена пратка, ако не е намерена – обезщетение в размер на обявената стойност.
53.3 за изцяло или частично ограбена пратка – обезщетение в размер на обявената стойност.
53.4 за изцяло или частично унищожена пратка – обезщетението възлиза на обявената стойност.
53.5 при неспазване на срока за доставка – обезщетението възлиза на стойността на заплатената куриерска услуга, но не повече от 10.00 /десет/ лева.
53.6 при неспазване на срока за изплащане на суми по наложен платеж –
обезщетението възлиза на стойността на заплатената комисиона за услугата, но не повече от 1.00 /един/ лев.

54. Независимо от разпоредбите на т.52, размера на обезщетението за застраховани пратки покрива обявената застрахователна стойност.

55. За повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, чиято стойност не е обявена, обезщетението възлиза на стойността на куриерската услуга, но не повече от 10.00 /десет/ лева, при предоставяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката и увреждането.
За забавени пратки (при неспазване на срока за доставяне) без обявена стойност и за всички върнати пощенски пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им, обезщетението възлиза в размер равен стойността на заплатената услугата, но не повече от 10.00 /десет/ лева.

56. ОПЕРАТОРЪТ не е обвързан с предварително обявения срок за доставка на пратката, когато Подателят е посочил непълен и/или неточен адрес, невярно декларирано тегло и/или размери на пратката, в това число и телефон за връзка с Получателя и/или Изпращача.

57. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за пропуснати ползи и допълнителни непреки щети във връзка с недоставяне или забавяне на пратка.

58. ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за всяко забавяне или
невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е
възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.

59. Потребителите реализират правото си по т.52 като подават по ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.

60. Рекламациите се подават в следните срокове от подателя или получателя на пратката.
60.1 в случай на повреда на Пратка, веднага след откриването на повреда, но не покъсно от шест (6) месеца от приемането на такава Пратка.
60.2 в случай на унищожаване на Пратка в рамките на шест (6) месеца от датата на приемане на пощенската Пратка.
60.3 В случай на загубване на Пратка, в рамките на шест (6) месеца от датата на приемане на пощенската Пратка.
60.4 в случай на грабеж – в рамките на шест (6) месеца от датата на приемане на пощенската Пратка.
60.5 в случай на забава – в рамките на шест (6) месеца от датата на приемане на пощенската Пратка.

61. Всички рекламации за загуба, унищожение, ограбване, забава или повреждане трябва да описват конкретната Пратка, приблизителната дата и размер на повредата или загубата, както и да представят съставен протокол по т.32, ако има такъв.

62. Рекламацията за непредадени/неизплатени суми или забавени по наложен платеж се прави в срок до 6 месеца от датата, на която получателят е следвало да получи сумата на наложения платеж. Рекламацията се прави писмено до ОПЕРАТОРА като се представят доказателства за сключения договор за доставка на пратка с наложен платеж и по възможност доказателства за плащане на сумата по наложения платеж. При спор датата, на която получателят е следвало да получи сумата на наложения платеж е 3 дни от датата на предаването на сумата от платеца на ОПЕРАТОРА.
62.1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако поради неточни данни, подадени от получателя на наложения платеж, сумата по него бъде преведена на друго лице.
62.2. По предявена от Потребител основателна рекламация за неспазен срок за изплащане на наложен платеж ОПЕРАТОРЪТ дължи обезщетение до размера на стойността на услугата наложен платеж, посочена в Тарифата на ОПЕРАТОРА.

63. ОПЕРАТОРЪТ проучва рекламацията и в срок един месец уведомява писмено рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

РАЗДЕЛ X
Ред за разрешаване на спорове и други съществени условия по предоставяне и ползване на пощенски услуги

64. Спорове между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се разрешават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

За “Си Ви Си“ EООД:
……………………….
(управител: Александър Ночев)